Lietošanas noteikumi

1.    IEVADS
1.1.    SIA "Emilia" (turpmāk tekstā – “EMILIA”) sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus, tajā skaitā piekļuves nodrošināšanu interneta tīklam, ar interneta tehnoloģijām saistītus pakalpojumus, tādus kā e-pastu, WEB lapu izvietošanu uz EMILIA datu nesējiem, kas pieslēgti interneta tīklam, kā arī klienta elektronisko sakaru iekārtu izvietošanu EMILIA tehniskajās datu telpās un tās savienošanu ar interneta tīklu (turpmāk tekstā – “Pakalpojums” vai “Pakalpojumi”).
1.2.    EMILIA ir sagatavojusi šos noteikumus (turpmāk tekstā – “Noteikumi”), lai noteiktu Pakalpojumu lietošanas pamatprasības un nodrošinātu drošu, uzticamu un integrētu Pakalpojumu izmantošanas iespēju visiem EMILIA klientiem un citiem lietotājiem, kuru informācija tiek pārraidīta, izmantojot EMILIA infrastruktūru.
1.3.    Šie Noteikumi papildina un skaidro ar Pakalpojumu saņēmēju (turpmāk tekstā – arī “klients”) noslēgtā līguma par Pakalpojuma sniegšanu (turpmāk tekstā – “Līgums”) noteikumus.
1.4.    Papildus šiem Noteikumiem klientam ir pienākums pirms Pakalpojuma lietošanas uzsākšanas iepazīties ar EMILIA privātuma politiku, kas publicēta EMILIA mājas lapā www.emilia.lv.
1.5.    EMILIA neveic un neplāno veikt interneta tīklā pārraidītās informācijas pārbaudi un tās cenzūru, tāpēc klients ir pilnībā atbildīgs par informāciju, ko tas pārraida vai saņem izmantojot interneta tīklu.

2.    PAKALPOJUMU KVALITĀTE
Pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar Līgumu un šādiem kvalitātes parametriem:

Pakalpojums Minimālais garantētais ātrums Parasti pieejamā un maksimālā (reklamētā) pieslēguma ātruma diapazons
5 Mbps 1000 Kbps ≥1000Kbps ≤ 5000Kbps
7 Mbps 1500 Kbps    ≥1500Kbps ≤ 7000Kbps
10 Mbps    2000 Kbps ≥2000Kbps ≤ 10000Kbps
12 Mbps 2500 Kbps ≥2500Kbps ≤ 12000Kbps
14 Mbps 2800 Kbps ≥2800Kbps ≤ 14000Kbps
15 Mbps 3000 Kbps ≥3000Kbps ≤ 15000Kbps
20 Mbps 4000 Kbps ≥4000Kbps ≤ 20000Kbps
21 Mbps 4500 Kbps ≥4500Kbps ≤ 21000Kbps
25 Mbps 5000 Kbps ≥5000Kbps ≤ 25000Kbps
30 Mbps 6000 Kbps ≥6000Kbps ≤ 30000Kbps
35 Mbps 7000 Kbps ≥7000Kbps ≤ 35000Kbps
40 Mbps 8000 Kbps ≥8000Kbps ≤ 40000Kbps
45 Mbps 9000 Kbps ≥9000Kbps ≤ 45000Kbps
50 Mbps 10000 Kbps ≥10000Kbps ≤ 50000Kbps
55 Mbps 11000 Kbps ≥11000Kbps ≤ 55000Kbps
60 Mbps 12000 Kbps ≥12000Kbps ≤ 60000Kbps
65 Mbps 13000 Kbps ≥13000Kbps ≤ 65000Kbps
70 Mbps 14000 Kbps ≥14000Kbps ≤ 70000Kbps
75 Mbps 15000 Kbps ≥15000Kbps ≤ 75000Kbps
80 Mbps 16000 Kbps ≥16000Kbps ≤ 80000Kbps
85 Mbps 17000 Kbps ≥17000Kbps ≤ 85000Kbps
90 Mbps  18000 Kbps ≥18000Kbps ≤ 90000Kbps
100 Mbps 20000 Kbps ≥20000Kbps ≤ 100000Kbps
150 Mbps 30000 Kbps ≥30000Kbps ≤ 300000Kbps
250 Mbps 50000 Kbps ≥50000Kbps ≤ 250000Kbps
400 Mbps 80000 Kbps ≥18000Kbps ≤ 400000Kbps


3.    AIZLIEGTAS DARBĪBAS
3.1.    EMILIA Pakalpojumu lietotājiem ir aizliegts līdzdarboties un veikt tālāk norādītās darbības:
a) izmantot EMILIA infrastruktūru jebkuras jurisdikcijas tiesību aktu krimināla, administratīva vai civila rakstura pārkāpumu veikšanai. šādu aktivitāšu piemēri ietver aizliegtas uzņēmējdarbības veikšanu, autortiesību pārkāpšanu, krāpšanu, neautorizētu kredītkaršu, kā arī privātās informācijas uzglabāšanu vai izplatīšanu;
b) izmantot EMILIA infrastruktūru, lai pārkāptu elektronisko komunikāciju tīklu, pakalpojumu vai informācijas sistēmu drošību. Drošības pārkāpumu piemēri ietver informācijas sistēmu uzlaušanu, portu skenēšanu, informācijas sistēmas nesankcionētu uzraudzīšanu vai izmantošanu, dažāda veida uzbrukumu veikšanu, vīrusu jeb cita kaitīga programmnodrošinājuma izplatīšanu, neautorizētu web lapu vai citas informācijas izmainīšanu;
c) izmantot EMILIA infrastruktūru, lai pārraidītu vai uzglabātu draudus vai uzmācoša satura informāciju, tai skaitā draudus izrēķināties, nogalināt vai fiziski iespaidot;
d) izmantot EMILIA infrastruktūru, lai uzglabātu vai pārraidītu pretlikumīgu informāciju. Piemēram, pornogrāfiska rakstura materiāli, kuros attēloti bērni, rasu naidu, masu nekārtību, valsts apvērsumu u.c. veicinoši materiāli;
e) izmantot EMILIA infrastruktūru, lai pārraidītu nepieprasītas e-pasta vēstules (SPAM), kā arī web lapu uzturēšanu, kam ir saistība ar SPAMa e-pasta vēstulēm. SPAM ietver jebkuru no sekojošām aktivitātēm:
- Nepieprasītu e-pastu izsūtīšana, kas pēc EMILIA domām var izraisīt pretenzijas no to saņēmējiem;
- E-pasta vēstuļu izsūtīšana, kas korekti neidentificē sūtītāju, sūtītāja atpakaļadresi un nosūtīšanas adresi;
- Atbilžu uz nepieprasīto e-pasta vēstulēm vākšanu.
f) izmantojot Pakalpojumus, tīkliem vai sistēmām, kas tiek pieslēgtas EMILIA infrastruktūrai, ir jābūt atbilstoši nokonfigurētām, lai izvairītos no neautorizēta lietojuma. Neatbilstošas konfigurācijas ietver vienu vai vairāk no zemāk norādītā:
- Serveru vai datoru konfigurācijas, kuras var tikt izmantotas dažādu uzbrukumu veikšanai;
- Serveru vai datoru konfigurācijas, kas pieļauj uzinstalēt programmatūru nesankcionētu darbību veikšanai;
- Nepareizi nokonfigurēti SOCKS/proxy serveri, kas var tikt izmantoti dažādu nesankcionētu darbību veikšanai;
- E-pasta serveri, kas var tikt izmatoti SPAMa izplatīšanai, piem. Open Mail Relay u.c.

4.    PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS PĀRTRAUKŠANA UN LĪGUMA IZBEIGŠANA
4.1.    EMILIA ir tiesības bez brīdinājuma pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu un/vai izbeigt noslēgto Līgumu šādos gadījumos:
a) ja klients ir iesniedzis EMILIA nepatiesu informāciju, ir maldinājis EMILIA vai noslēdzis Līgumu ar viltu, vai ir pamatotas aizdomas par Pakalpojuma prettiesisku izmantošanu;
b) ja Pakalpojuma lietotājs veic darbības, kas vērstas uz interneta tīkla vai citu interneta tīkla lietotāju darba traucēšanu vai tās ir pretrunā ar Līgumu par Pakalpojumu sniegšanu, Latvijas Republikas vai starptautisko tiesību normām, vai netiek ievēroti šajos Noteikumos norādītie aizliegumi;
c) ja klients izmanto interneta pieslēgumu pakalpojumu sniegšanai  vai signālu pārraidei trešajām personām ar vai bez atlīdzības.
4.2.    Ja Pakalpojuma sniegšana pārtraukta kādā no Noteikumu iepriekšējā punktā minētajiem gadījumiem un pēc Pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas klients novērš pārkāpumus un Pakalpojuma sniegšana tiek atjaunota, klients maksā EMILIA atkārtotas Pakalpojuma pieslēgšanas maksu, kā arī Līgumā noteikto ikmēneša maksu par laiku, kad Pakalpojuma sniegšana bija pārtraukta.
4.3.    Ja klients noslēgtajā Līgumā noteiktā termiņā nav veicis maksājumu, EMILIA izsūta atgādinājuma vēstuli, ar kuru vienlaikus brīdina, ka samaksas neveikšanas gadījumā Līgums var tikt izbeigts. Ja maksājums netiek veikts turpmāko 10 (desmit) dienu laikā no atgādinājuma vēstules izsūtīšanas datuma, EMILIA ir tiesības pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu un vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja pēc Pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas klients apmaksā kavētos maksājumus un Pakalpojuma sniegšana tiek atjaunota, klients maksā EMILIA atkārtotas Pakalpojuma pieslēgšanas maksu 7,11 EUR, papildus maksājot PVN.
4.4.    EMILIA ir tiesības vienpusējā kārtībā mainīt Pakalpojuma maksu, par to rakstiski paziņojot klientam ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš. Ja klients nepiekrīt maksas maiņai, tam ir tiesības izbeigt Līgumu ar dienu, kad stājas spēkā jaunā maksa, par to iepriekš rakstiski brīdinot EMILIA. šādā gadījumā līgumsods par Līguma izbeigšanu netiek piemērots. šā punkta noteikumi neattiecas uz gadījumu, ja Līguma darbības laikā mainās Latvijas Republikā spēkā esošie nodokļi un/vai to likmes, kas ir tiešā saistībā ar Līgumu (šādā gadījumā EMILIA ir tiesības veikt attiecīgas korekcijas maksā par Pakalpojumu tādā apmērā, par kādu palielināti nodokļi).
4.5.    Papildus un neatkarīgi no iepriekš minētā EMILIA un klientam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par Līguma izbeigšanu paziņojot rakstiski otrai pusei vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. Ja Līgums paredz tā darbības minimālo termiņu, klientam par Līguma izbeigšanu pirms minimālā darbības termiņa Līgumā norādītajos gadījumos tiek piemērots līgumsods Līgumā norādītajā apmērā.
4.6.    EMILIA un klienta noslēgtais Līgums var paredzēt papildus, šajos Noteikumos neminētus, Pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas un Līguma izbeigšanas noteikumus.
4.7.    Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā klientam ir pienākums nodot iekārtas, kas ir EMILIA īpašumā. Ja iekārtas nav nodotas, klientam ir pienākums segt zaudējumus saskaņā ar EMILIA izrakstītu rēķinu par to bojājumiem, zudumu vai bojāeju, kas EMILIA radušies klienta vai citu Pakalpojuma lietotāju vainas dēļ, kā arī maksāt Līgumā noteikto līgumsodu par iekārtu nodošanas nokavējumu.

5.    ZIŅOŠANA PAR NOTEIKUMU PĀRKĀPUMIEM
5.1.    Ikvienam EMILIA klientam vai Pakalpojumu izmantotājam ir pienākums ziņot par šo noteikumu pārkāpumiem :
a) e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
b) pa diennakts tālruni +371 66-18-18-18.
5.2.    Ja iespējams, lūdzam norādīt šādu informāciju:
a) IP adresi, kura ir izmantota iespējamā pārkāpuma veikšanā;
b) datumu un laiku, kad iespējamais pārkāpums ir veikts;
c) informāciju (pierādījumus), kas apliecina iespējamā pārkāpuma veikšanu. Kā pierādījums var kalpot nepārveidota e-pasta vēstule, kura ietver e-pasta galveni (header) vai sistēmas ieraksta datne (Syslog file).
5.3.    Gadījumā, ja tiek konstatētas pazīmes, kas norāda uz šo noteikumu pārkāpumiem, EMILIA ir tiesības bez iepriekšējas brīdināšanas:
a) pārtraukt pārkāpumu veidojošās darbības;
b) uzstādīt un izmantot filtrus, lai novērstu Noteikumu iespējamos pārkāpumus;
c) liegt pieeju Pakalpojumam/iem;
d) izbeigt Līguma darbību;
e) ziņot par iespējamajiem pārkāpumiem tiesībsargājošajām iestādēm un sadarboties ar tām, lai savlaicīgi novērstu iespējamos pārkāpumus, un saskaņā ar likumu atklātu un sodītu vainīgās personas.

6.    NOTEIKUMU GROZĪJUMI
6.1.    EMILIA ir tiesības vienpusēji grozīt šos Noteikumus. Pakalpojuma izmantošana pēc Noteikumu grozīšanas un to publicēšanas EMILIA mājas lapā www.emilia.lv tiek uzskatīta par klienta piekrišanu Noteikumu grozīšanai.