Lietošanas noteikumi

1. IEVADS
1.1. SIA "Emilia" (turpmāk tekstā - EMILIA) sniedz saviem klientiem elektronisko komunikāciju pakalpojumus, tajā skaitā piekļuves nodrošināšanu Interneta tīklam, uz interneta tehnoloģijām bāzētus pakalpojumus, tādus kā e-pastu, WEB lapu izvietošanu uz EMILIA datu nesējiem, kas pieslēgti interneta tīklam, kā arī klienta elektronisko komunikāciju aparatūras izvietošanu EMILIA tehniskajās datu telpās un tās savienošanu ar interneta tīklu (turpmāk tekstā - "Pakalpojums" vai "Pakalpojumi").
1.2. EMILIA ir izstrādājusi šos noteikumus (turpmāk tekstā - "Noteikumi"), lai noteiktu Pakalpojumu lietošanas pamatprasības un nodrošinātu drošu, uzticamu un integrētu Pakalpojumu izmantošanas iespēju visiem EMILIA klientiem un citiem lietotājiem, kuru informācija tiek pārraidīta, izmantojot EMILIA infrastruktūru.
1.3. Šie Noteikumi papildina un izskaidro ar klientu noslēgtā līguma par Pakalpojuma sniegšanu (turpmāk tekstā – “Līgums”) noteikumus un ir uzskatāmi par klienta tiesību un pienākumu vadlīnijām atbilstošai Pakalpojuma izmantošanai.
1.4. EMILIA neveic un neplāno veikt interneta tīklā pārraidītās informācijas pārbaudi un tās cenzūru, tāpēc klients ir pilnībā atbildīgs par informāciju, ko tas pārraida vai saņem izmantojot interneta tīklu.

2. AIZLIEGTAS DARBĪBAS
2.1. EMILIA klientiem vai citiem Pakalpojuma lietotājiem, izmantojot Pakalpojumu, ir aizliegts līdzdarboties vai veikt zemāk norādītās darbības:
a) izmantot EMILIA infrastruktūru jebkuras jurisdikcijas tiesību aktu krimināla, administratīva vai civila rakstura pārkāpumu veikšanai. Šādu aktivitāšu piemēri ietver nelegālas uzņēmējdarbības veikšanu, autortiesību pārkāpšanu, krāpšanu, neautorizētu kredītkaršu, kā arī privātās informācijas uzglabāšanu vai izplatīšanu;
b) izmantot EMILIA infrastruktūru, lai pārkāptu elektronisko komunikāciju tīklu, pakalpojumu vai informācijas sistēmu drošību. Drošības pārkāpumu piemēri ietver informācijas sistēmu uzlaušanu, portu skenēšanu, informācijas sistēmas nesankcionētu uzraudzīšanu vai izmantošanu, dažāda veida uzbrukumu veikšanu, vīrusu jeb cita kaitīga programmnodrošinājuma izplatīšanu, neautorizētu web lapu vai citas informācijas izmainīšanu;
c) izmantot EMILIA infrastruktūru, lai pārraidītu vai uzglabātu draudus vai uzmācoša satura informāciju, tai skaitā draudus izrēķināties, nogalināt vai fiziski iespaidot;
d) izmantot EMILIA infrastruktūru, lai uzglabātu vai pārraidītu pretlikumīgu informāciju. Piemēram, pornogrāfiska rakstura materiāli, kuros attēloti bērni, rasu naidu, masu nekārtību, valsts apvērsumu u.c. veicinoši materiāli;
e) izmantot EMILIA infrastruktūru, lai pārraidītu nepieprasītas e-pasta vēstules (SPAM), kā arī web lapu uzturēšanu, kam ir saistība ar SPAMa e-pasta vēstulēm. SPAM ietver jebkuru no sekojošām aktivitātēm:
- Nepieprasītu e-pastu izsūtīšana, kas pēc EMILIA domām var izraisīt pretenzijas no to saņēmējiem;
- E-pasta vēstuļu izsūtīšana, kas korekti neidentificē sūtītāju, sūtītāja atpakaļadresi un nosūtīšanas adresi;
- Atbilžu uz nepieprasīto e-pasta vēstulēm savākšanu.
f) izmantojot Pakalpojumus, tīkliem vai sistēmām, kas tiek pieslēgtas EMILIA infrastruktūrai, ir jābūt atbilstoši nokonfigurētām, lai izvairītos no neautorizēta lietojuma. Neatbilstošas konfigurācijas ietver vienu vai vairāk no zemāk norādītā:
- Serveru vai datoru konfigurācijas, kuras var tikt izmantotas dažādu uzbrukumu veikšanai;
- Serveru vai datoru konfigurācijas, kas pieļauj uzinstalēt programmatūru nesankcionētu darbību veikšanai;
- Nepareizi nokonfigurēti SOCKS/proxy serveri, kas var tikt izmantoti dažādu nesankcionētu darbību veikšanai;
- E-pasta serveri, kas var tikt izmatoti SPAMa izplatīšanai, piem. Open Mail Relay u.c..

3. PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS PĀRTRAUKŠANA UN LĪGUMA IZBEIGŠANA
3.1. EMILIA ir tiesības bez brīdinājuma pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu un/vai izbeigt noslēgto Līgumu šādos gadījumos:
a) ja klients ir iesniedzis EMILIA nepatiesu informāciju, ir maldinājis EMILIA vai noslēdzis Līgumu ar viltu, vai ir pamatotas aizdomas par Pakalpojuma prettiesisku izmantošanu;
b) ja Pakalpojuma lietotājs veic darbības, kas vērstas uz interneta tīkla vai citu interneta tīkla lietotāju darba traucēšanu vai tās ir pretrunā ar Līgumu par Pakalpojumu sniegšanu, Latvijas Republikas vai starptautisko tiesību normām, vai netiek ievēroti šo Noteikumu 2.punktā norādītie aizliegumi;
c) ja klients izmanto interneta pieslēgumu pakalpojumu sniegšanai  vai signālu pārraidei trešajām personām ar vai bez atlīdzības.
3.2. Ja Pakalpojuma sniegšana pārtraukta kādā no Noteikumu 3.1.punktā minētajiem gadījumiem, pēc Pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas klients novērš pārkāpumus un Pakalpojuma sniegšana tiek atjaunota, klients maksā EMILIA atkārtotas Pakalpojuma pieslēgšanas maksu, kā arī Līgumā noteikto ikmēneša maksu par laiku, kad Pakalpojuma sniegšana bija pārtraukta.
3.3. Ja klients noslēgtajā Līgumā noteiktā termiņā nav veicis maksājumu, EMILIA izsūta atgādinājuma vēstuli, ar kuru vienlaikus brīdina, ka samaksas neveikšanas gadījumā Līgums var tikt izbeigts. Ja maksājums netiek veikts turpmāko 10 (desmit) dienu laikā no atgādinājuma vēstules izsūtīšanas datuma, EMILIA ir tiesības pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu un vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja pēc Pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas klients apmaksā kavētos maksājumus un Pakalpojuma sniegšana tiek atjaunota, klients maksā EMILIA atkārtotas Pakalpojuma pieslēgšanas maksu, kā arī Līgumā noteikto ikmēneša maksu par laiku, kad Pakalpojuma sniegšana bija pārtraukta.
3.4. EMILIA ir tiesības vienpusējā kārtībā mainīt Pakalpojuma izcenojumus, par to rakstiski paziņojot klientam ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš. Ja klients nepiekrīt izcenojuma maiņai, tam ir tiesības pārtraukt Līguma darbību ar brīdi, kad stājas spēkā jaunie izcenojumi, par to iepriekš rakstiski brīdinot EMILIA. Šādā gadījumā līgumsods par Līguma izbeigšanu netiek piemērots. Šā punkta noteikumi neattiecas uz gadījumu, ja Līguma darbības laikā mainās Latvijas Republikā spēkā esošie nodokļi un/vai to likmes, kas ir tiešā saistībā ar Līgumu (šādā gadījumā EMILIA ir tiesības veikt attiecīgas korekcijas maksā par Pakalpojumu tādā apmērā, par kādu palielināti nodokļi).
3.5. Papildus un neatkarīgi no iepriekš minētā EMILIA un klientam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par Līguma izbeigšanu paziņojot rakstiski otrai pusei vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. Ja Līgums paredz tā darbības minimālo termiņu, klientam par Līguma izbeigšanu pirms minimālā darbības termiņa Līgumā norādītajos gadījumos tiek piemērots līgumsods Līgumā norādītajā apmērā.
3.6. EMILIA un klienta noslēgtais Līgums var paredzēt papildus, šajos Noteikumos neminētus, Pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas un Līguma izbeigšanas noteikumus.
3.7. Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā klientam ir pienākums nodot aparatūru, kas ir EMILIA īpašumā, pēc pirmā EMILIA pieprasījuma klients apņemas segt zaudējumus saskaņā ar EMILIA izrakstītu rēķinu par aparatūras bojājumiem, tās pazušanu vai bojāeju, kas EMILIA radušies klienta vai citu Pakalpojuma lietotāju vainas dēļ, kā arī maksāt Līgumā noteikto līgumsodu par aparatūras nodošanas nokavējumu.

4. ZIŅOŠANA PAR NOTEIKUMU PĀRKĀPUMIEM

4.1. Ikvienam EMILIA klientam vai Pakalpojumu izmantotājam ir pienākums ziņot par šo noteikumu pārkāpumiem :
a) e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
b) pa diennakts telefonu 66-18-18-18.

4.2. Ja iespējams, lūdzam norādīt šādu informāciju:
a) IP adresi, kura ir izmantota iespējamā pārkāpuma veikšanā;
b) datumu un laiku, kad iespējamais pārkāpums ir veikts;
c) informāciju (pierādījumus), kas apliecina iespējamā pārkāpuma veikšanu. Kā pierādījums var kalpot nepārveidota e-pasta vēstule, kura ietver e-pasta galveni (header) vai sistēmas ieraksta datne (Syslog file).

4.3. Gadījumā, ja tiek konstatētas pazīmes, kas norāda uz šo noteikumu pārkāpumiem, EMILIA ir tiesības bez iepriekšējas brīdināšanas:
a) pārtraukt pārkāpumu veidojošās darbības;
b) uzstādīt un izmantot filtrus, lai novērstu Noteikumu iespējamos pārkāpumus;
c) liegt pieeju Pakalpojumam/iem;
d) izbeigt Līguma darbību;
e) ziņot par iespējamajiem pārkāpumiem tiesībsargājošajām iestādēm un sadarboties ar tām, lai savlaicīgi novērstu iespējamos pārkāpumus, un saskaņā ar likumu atklātu un sodītu vainīgās personas.

5. NOTEIKUMU IZMAIŅAS
5.1. EMILIA ir tiesības vienpusējā kārtā šos Noteikumus grozīt un papildināt. Pakalpojuma izmantošana pēc Noteikumu grozīšanas vai papildināšanas un to publicēšanas EMILIA mājas lapā (http://www.emilia.lv) tiek uzskatīta par klienta piekrišanu Noteikumu grozīšanai un papildināšanai.